گزارش کارآموزی در تولید نوشابه گازدار غیر الکلی

گزارش کارآموزی در تولید نوشابه گازدار غیر الکلی

این پروژه در 170 صفحه word است.

جزییات بیشتر


14,000 تومان

997 قلم موجودی

13 محصولات دیگر در همان شاخه:

1 – مقدمه

1 – 1 – مشخصات کارخانه...........................................................................................

2 – 1 – هدف کارخانه.....................................................................................................

3 – 1 – نمودارهای سازمانی........................................................................................

4 – 1 – تاریخچه نوسان سازی در ایران....................................................................

5 – 1 – تاریخچه نوشایه سازی در ایران...................................................................

6 – 1 – تاریخچه شرکت تولیدی نوشابه ارم نوش....................................................

7 – 1 – ظرفیت تولید.......................................................................................................

8 – 1 – ویژگی های شرکت ارم نوش..........................................................................

2 – فوچارت تولید:...........................................................................................................

نمودارهای جریان تولید شرکت ارم نوش...................................................................

3 – مراحل تولید:..............................................................................................................

1 – 3 – فرایند تولید نوشابه..........................................................................................

2 – 3 – تهیه مواد اولیه و آب مورد نیاز......................................................................

3 – 3- ساخت شربت نوشابه........................................................................................

جدول 1 – 3 – خواص و طرز تهیه شربت باریکس یا بومه های متفاوت...............

نمودار 1 – 3 – مراحل تهیه شربت نهایی و شربت اولیه (نوشابه)..........................

4 – 3 اختلاط شربت، آب و گاز CO2 ..........................................................................

5 – 3 – سرد کردن و کربناسیون................................................................................

6 – 3 – روشهای سرد کردن و کربناسیون...............................................................

7 – 3 – روش ساخت شربت..........................................................................................

8 – 3 – روش اختلاط پیوسته یا پری میکس...............................................................

9 – 3 – سرد کردن.........................................................................................................

10 – 3 – اصول کربناسیون..........................................................................................

11 – 3 – کارایی کربناسیون.........................................................................................

12 – 3 – هوا در نوشابه های گازدار...........................................................................

13 – 3 – هواگیری...........................................................................................................

14 – 3 – پر کردن و بسته بندی ..................................................................................

15 – 3 – طرح کارخانه نوشابه سازی.........................................................................

شکل 1 – 3 – نقشه کارخانه نوشابه سازی................................................................

شکل 2 – 3 – تاسیسات مربوط به مراحل اختلاط گازدهی و بطری کردن نوشابه

16 – 3 – طریقه ضدعفونی نمودن شربت خام...........................................................

17 – 3 – طریقه ضدعفونی مخازن شربت و دستگاه اینترمیکس............................

18 – 3 – طریقه ضدعفونی کف سالن شربت خام.....................................................

جدول 2 – 3 – ویژگی های نوشابه های گازدار.........................................................

پلان موقعیت......................................................................................................................

پلان طبقه همکف ساختمان تولید...................................................................................

جدول 3 – 3 – خصوصیات ساختمانی کارخانه.........................................................

شکل 3 – 3 –خط تولید....................................................................................................

شکل 4 – 3 – خط تولید..................................................................................................

جداول مربوط به ماشین ها و شرح کار آنها...............................................................

نمودار 2 – 3 – فرایند مربوط به خط تولید نوشابه های گازدار.............................

نمودار 3 – 3 – دیاگرام یک کارخانه نوشابه سازی ................................................

فصل دوم:..........................................................................................................................

ترکیبات اصلی نوشابه های گازدار...............................................................................

اجزاء تشکیل دهنده ساخت نوشابه های گازدار.........................................................

آب.......................................................................................................................................

شیرین کننده ها................................................................................................................

رنگ ها ..............................................................................................................................

اسیدها...................................................................................................................

طعم دهنده ها....................................................................................................................

دی اکسید کربن................................................................................................................

آنتی اکسیدان ها ..............................................................................................................

امولسیفایرها (امولسیون کننده ها)...............................................................................

  1. اسید بنزوئیک........................................................................................................
  2. پارابن ها................................................................................................................
  3. اسید سوربیک.......................................................................................................
  4. دی اکسید گوگرد..................................................................................................

آزمایشات کنترل کیفیت...................................................................................................

جداول مربوط به آزمون های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی..........................

آزمایش شماره 1 (اندازه گیری یون سولفات (SO4-2) )..........................................

آزمایش شماره 2 (اندازه گیری یون کلرید (CL-) )...................................................

آزمایش شماره 3 (اندازه گیری سختی آب)................................................................

آزمایش شماره 4 (اندازه گیری سختی کلسیم آب)....................................................

آزمایش شماره 5 (اندازه گیری قلیائیت آب)...............................................................

آزمایش شماره 6 (اندازه گیری اکسیژن محلول در آب Dissolved oxygen)...

آزمایش شماره 7 (اندازه گیری فسفر در آب به روش رنگ سنجی)......................

آزمایش شماره 8 (اندازه گیری نیتروژن به روش کجدال).......................................

آزمایش شماره 9 (اندازه گیری PH آب با استفاده از محلول های بافر)...............

آزمایش شماره 10 (اندازه گیری اندیس اشباعیت آب Saturation index).........

آزمایش شماره 11 (اندازه گیری آب به روش پلاتین – کبالت)................................

جدول ترکیب تقریبی انواع نوشابه ها............................................................................

جدول تکرار آزمایشات کنترل نوشابه های نرم در واحد تولیدی............................

نمودار مراحل مختلف تصفیه آب مصرفی در نوشابه سازی...................................

جدول فهرست لوازم آزمایشگاهی................................................................................

جدول خلاصه آزمایشات حسی مورد استفاده در کنترل زمره نوشابه ها............

آزمایشات فیزیک و شیمیایی و میکروبی آب و نوشابه.............................................

جدول .............................................................................................................

آزمایشات شربت و عصاره............................................................................................

فساد میکروبی نوشابه های گازدار..............................................................................

شکل – مثلث فاکتورهای ثبات میکروبی در نوشابه های گازدار.............................

مشکلات میکروبیولوژیکی نوشابه های گازدار...........................................................

منابع میکروارگانیسم ها در نوشابه های گازدار.......................................................

اثر تیمار حرارتی .............................................................................................................

میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه ها..........................................................

باکتریهای اسید استیک (استوباکتریاسه).....................................................................

باکتریهای اسید لاکتیک....................................................................................................

کپک ها ..............................................................................................................................

مخمرها...............................................................................................................................

نمودار مراحل رشد مخمرها در نوشابه های گوارا....................................................

سایر باکتری ها................................................................................................................

آزمایش های میکروبی اختصاصی نوشابه های گازدار...........................................

فلور میکروبی طبیعی در فرآورده های فاسد.............................................................

روش های میکروبیولوژیکی...........................................................................................

 روش های کشت..............................................................................................................

جدول محیط های کشت مناسب برای آزمایش میکروبی نوشابه ها........................

روش های میکروسکوپی................................................................................................

روش های توصیه شده...................................................................................................

الف – روش نمونه برداری.............................................................................................

ب – روش شمارش میکروبی هوازی...........................................................................

ج – تفسیر نتایج................................................................................................................

کنترل کیفیت نوشابه های گازدار..................................................................................

آماده کردن نمونه.............................................................................................................

وزن مخصوص ................................................................................................................

عصاره خشک (مواد جامد).............................................................................................

بریکس................................................................................................................................

خاکستر..............................................................................................................................

اسیدیته کل.........................................................................................................................

PH......................................................................................................................................

قند قبل از هیدرولیز.........................................................................................................

قند بعد از هیدرولیز.........................................................................................................

گاز کربنیک........................................................................................................................

کافئین.....................................................................................................................

اسید فسفریک....................................................................................................................

کینین...................................................................................................................

اسید بنزوئیک (بنزوات)...................................................................................................

اسید سیتریک ( سیترات).................................................................................................

آزمایش سنجش سود کاستیک دستگاه بطری شور..................................................

تهیه اسید 50/1 ................................................................................................................

آزمایش سنجش قلیائیت آب مصرفی کارخانه ...........................................................

شناسایی مقدار و اندازه گیری کلر در آب...................................................................

سنجش و شناسایی آب مصرفی...................................................................................

آزمایشات مقدار رسوب آب...........................................................................................

آزمایشات میکروبیولوژیکی...........................................................................................

تست های تشخیص کدورت ثانویه ...............................................................................

انبارداری...........................................................................................................................

بازاریابی............................................................................................................................

فصل سوم:........................................................................................................................

امور جاری در دست اقدام در کارخانه.........................................................................

مزایا و محاسن کارخانه ارم نوش................................................................................

فصل چهارم .....................................................................................................................

نتیجه گیری .......................................................................................................................

منابع ........................................................................................................................